Opšti uslovi poslovanja (limarsko farbarski radovi)

Za vršenje limarsko farbarskih radova.
Opsti2

I.              Zakazivanje termina

1.     Zakazivanje termina za prijem vozila u LF radionicu se vrši dolaskom u Porsche Beograd Ada (PBA), na prijemnom odeljenju LF radova. Tom prilikom se vrši pregled vozila odgovornog lica PBA i klijenta.

2.     Radionica se obavezuje da će vozilo klijenta primiti u rad u zakazanom terminu, samo ako je isti zakazan na gore opisan način.

3.     Ukoliko klijent ne izvrši zakazivanje ili kasni na zakazani termin, klijentu neće biti garantovan prijem u radionicu, niti rok završetka radova.

4.     U slučaju aktiviranja usluge Garancije mobilnosti, klijentu se garantuje propisana procedura za tu uslugu.

5.     Klijent je dužan da proveri / izmiri svoje eventualno, prethodno nastale novčane obaveze prema Porsche Beograd Adi pre dolaska na zakazani temin.

II.              Otvaranje radnog naloga

1.     Pre započinjanja bilo  koje radnje na vozilu, radionici je potrebna pismena potvrda klijenta. Ova potvrda se naziva radni nalog, i  minimalno sadrži podatke o vozilu na kome se vrši popravka, podatke o klijentu, primedbu klijenta, zahtevane radove, način plaćanja; takođe mora biti potpisana od strane klijenta (ili ovlašćenog lica).

2.     Ukoliko je moguće predvideti vreme zadržavanja vozila u radionici, potrebno je isto upisati.

3.     Potpisivanjem radnog naloga, klijent postaje nalogodavac i dužan je da traži / dobije kopiju radnog naloga. Klijent potpisom prihvata i opisane opšte uslove poslovanja. Od trenutka potpisivanja radnog naloga, radionica postaje Izvršilac radova i dužna je da postupa u skladu sa procedurama proizvođača za popravku vozila i u skladu sa ciljem očuvanja vrednosti vozila.

4.     Radni nalog ovlašćuje izvršioca radova, da vrši potpisane, zahtevane radove, da kontaktira osiguravajuću kuću i klijenta radi proširivanja osnovnog zapisnika, formira podnaloge (u zavisnosti od vrste posla i raspodele troškova), kao i da obavlja probne vožnje.

5.     Nalogodavac je potpisivanjem radnog naloga prihvatio kompletne troškove koji nastaju postupanjem radionice po zahtevima klijenta iz radnog naloga.

6.     Radionica neće vršiti popravke, kao ni otklanjanje reklamacija bez otvorenog radnog naloga.

7.     Radni nalog se može otvoriti samo za vozilo nad kojim će se vršiti popravka.

III.              Navođenje cena u radnom nalogu - predračun troškova

1.     Izvršilac radova, na zahtev nalogodavca, izrađuje predračun troškova sa važećim cenama usluga i materijala, shodno predviđenom obimu naloga (rad i materijal).

2.     Ukoliko nije moguće predvideti obim naloga, i potrebno je izvršiti defektažu pre izdavanja predračuna, usluge izvršene do izdavanja predračuna troškova se obračunavaju nalogodavcu.

3.     Izvršilac radova se u radnom nalogu može pozivati i na cene usluga istaknute na važećem cenovniku.

4.     Pisana ponuda - predračun troškova sadrži pojedinačno naznačene radove/usluge i rezervne delove sa važećim cenama. Na predračunu (ponudi) mora postojati rok važenja (valuta) i izvršilac radova je u obavezi da ispoštuje cene sa predračuna troškova u označenom roku važenja. Nakon isteka roka važenja ponude izvršilac radova nije dužan da garantuje cenu sa predračuna.

5.     Izrada pisanog predračuna troškova se naplaćuje. Utrošak vremena za izradu pisanog predračuna troškova obračunava se prema važećem cenovniku.

6.     Ukupna cena kod obračuna naloga može se prekoračiti do 5% iznosa iz predračuna bez saglasnosti nalogodavca.

7.     Za prekoračenje preko vrednosti radova preko 5 %, potrebna je saglasnost nalogodavca, a izvršilac radova je obavezan da belešku o saglasnosti nalogodavca unese u nalog (datum, vreme i predmet saglasnost).

8.     Ukoliko radni nalog sadrži predviđenu cenu usluge, ona se  iskazuje  uz važeći PDV. Isto važi i za pisanu ponudu - obračun troškova.

9.     Na predračunu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora (npr. popust za starija vozila, specijalne akcije,..).

IV.              Popravka vozila

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će popravke vršiti isključivo u skladu sa uputstvom proizvođača koristeći propisane specijalne alate i opremu, kao i da će koriste preporučene materijale za farbanje na vodenoj bazi i materijali za lakiranje.

2.     Izvršilac radova se obavezuje da će koristiti isključivo originalne rezervne delove prilikom popravke vozila.

V.              Termin završetka radova

1.     Izvršilac radova se obavezuje da će ispoštovati pismeno dogovoreni termin završetka radova i o tome obavestiti nalogodavca. Ukoliko usled naplaniranih faktora dođe do produženja roka ili ako se obim radova, u odnosu na prvobitni nalog izmeni, odnosno proširi i time izazove prekoračenje dogovorenog roka, izvršilac radova je dužan da uz navođenje razloga utvrdi novi termin za završetak radova.

2.     Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete nastale produženjem roka izvršenja po radnom nalogu.

VI.              Preuzimanje vozila

1.     Preuzimanje predmeta radnog naloga (vozilo) od strane nalogodavca vrši se u servisu izvršioca radova u toku radnog vremena.

2.     Nalogodavac je obavezan da predmet popravke preuzme u roku od 3 (tri) dana od dana prijema obaveštenja o završetku radova (npr. SMS) i/ili uručivanja/prijema računa. U slučaju da u navedenom roku ne usledi preuzimanje predmeta popravke, izvršilac radova ima pravo da naplati ležarinu po važećem cenovniku i nije u obavezi da brine o stanju vozila i ne snosi odgovornost za rizik oštećenja, nedostatke na istom.

3.     Preuzimanje vozila je moguće izvršiti ukoliko je račun od strane nalogodavca isplaćen u celini, ili ukoliko je nalogodavac priložio garantno pismo osiguravajuće kuće i isplatio svoj udeo u šteti. Ukoliko nalogodavac isplati račun u celini, zahtev za povraćaj novca podnosi u osiguravajućoj kući.

4.     Ukoliko nalogodavac želi da predmet naloga (vozilo) preuzme van servisa dilera izvršioca radova  odnosno dostavu predmeta naloga na određenu adresu, ova usluga se posebno obračunava nalogodavcu po važećem cenovniku šlepanja i izvršava se na njegov rizik.

5.     Zamenjeni delovi (po zapisniku osiguranja) mogu biti preuzeti od strane klijenta ukoliko je isti izmirio celokupan iznos računa, ili mogu biti preuzeti od strane osiguranja ukoliko je klijentu izdato garantno pismo. U oba slučaja, radionica će iste čuvati 15 (petnaest) kalendarskih dana od datuma računa, nakon čega će ih tretirati kao otpad i postupaće u skladu sa time.

VII.              Obračun naloga (izrada računa)

1.     U računu se iskazuju cene i uslovi plaćanja za sve usluge, ugrađene rezevne delove i upotrebljene  materijale pojedinačno uvećane za posebno iskazan važeći PDV.

2.      Ako se nalog izvršava na osnovu obavezujućeg predračuna troškova, onda je u obračunu dovoljno pozvati se na predračun troškova, a posebno se navode samo dodatni radovi nastali proširenjem naloga.

3.     Porez na dodatu vrednost pada na teret nalogodavca.

4.     Na računu za fizička lica/pravna lica bez ugovora o održavanju nije moguće iskazivati popust, ukoliko isti nije definisan odlukom direktora (npr. popust za starija vozila, specijalne akcije,..)

VIII.              Plaćanje

1.     Gotovinski račun je urađen na računaru i važi bez pečata i potpisa.

2.     Konačan račun, koji uključuje i dodatne radove usled proširenja naloga, dospeva na plaćanje na dan preuzimanja predmeta  popravke. Plaćanje učešća / kompletnog računa se vrši gotovinskom uplatom na blagajni nalogoprimca prilikom preuzimanja vozila. Ukoliko se plaćenje vrši virmanski, nalogodavac je dužan da priloži potvrdu banke o uplati, pre preuzimanja vozila.

3.     Za kupljeni proizvod ili pruženu uslugu nalogodavcu se može izdati i fiskalni račun.

4.     Otklanjanje greške u evidenciji prometa dobara preko fiskalne kase je moguće do trenutka davanja komande fiskalnoj kasi za štampanje fiskalnog isečka. Ispravka već odštampanog fiskalnog računa je moguća samo ako se kupljeno dobro vraća ili se na drugi način vrši reklamacija dobra ili usluga nakon izdavanja fiskalnog isečka.

5.     Eventualna korekcija i reklamacija računa je moguća u roku od 6 (šest) meseci uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini ili pruženoj usluzi (kopija računa, fiskalni isečak i sl.)

6.     Nije moguće prebijanje potraživanja nalogodavca sa potraživanjima izvršioca radova, osim ukoliko su ista sudskim putem utvrđena ili priznata od izvršioca radova.

7.     Izvršilac radova zadržava pravo svojine na svoj ugrađenoj dodatnoj oprema, rezervnim delovima i agregatima do potvrde potpune isplate izdatog računa.

8.     Izvršilac radova ima pravo da zatraži odgovarajući avans ili kompletnu uplatu prilikom otvaranja radnog naloga, a pre poručivanja delova i otpočinjanja radova.

9.     U slučaju kašnjenja u plaćanju zaračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate.

IX.              Pravo zadržavanja

1.     Izvršilac radova je dužan da postupi po uputstvima i nalogu nalogodavca, tek nakon što su potpuno izmirena sva plaćanja koja on potražuje.

2.     Ako je nalogodavac postao nesposoban za plaćanje,izvršilac radova ima pravo zadržavanja predmeta  naloga i pre dospeća računa za obavljene usluge.

3.     Izvršilac radova ima pravo na zadržavanje predmeta radnog naloga, a koji pripada nalogodavcu, u slučaju da nalogodavac nije izvršio plaćanje obavljenih radova po ispostavljenom računu.

X.              Garancija na limarsko farbarske radove, procedura reklamacije

A.    Garancija za limarsko farbarske radove obuhvata:

1.     Garanciju na prorđavanje usled korozije na novougrađene originalne rezervne delove u trajanju od 12 (dvanaest) godine.

2.     Garanciju na farbarski i lakirerski materijal nanesen na nove originalne delove u trajanju od 2 (dve) godine.

3.     Garancija na limarsko farbarske radove na ispravljene / popravljene metalne delove u trajanju od 2 (dve) godine.

4.     Garancija na popravljene plastične delove u trajanju od 6 (šest) meseci

i to od datuma izdavanja računa.

B.    Garantni uslovi:

Da bi garancija na radove i delove u limarsko farbarskoj radionici važila za navedeni period neophodno je:

-         Pridržavati se uputstva za upotrebu i održavanje vozila (posebno uputstva za negu vozila)

-         Da o potrebi otklanjanja nedostataka pokrivenih garancijom, odmah po otkrivanju istog kupac mora da pismeno obavesti (otvaranjem radnog naloga) Porsche Beograd Ada.

C.    Garancija ne pokriva reklamacije koje su nastupile kao posledica:

-         Delovanja spoljnih uticaja na putu ili parkingu (npr. sudar, kamenčići, uslovi na putu, vremenskih uticaja, prolivanje agresivnih tečnosti, nepredviđenom izlaganju pritisku elemanata karoserije i sl.)

-         Popravke koje nisu po proceduri proizvođača (ukoliko osiguravajuća kuća i/ili klijent insistiraju na istim; npr. popravka dela, a deo je za zamenu,..)

-         Nepoštovanje Uputstva za upotrebu i održavanje vozila, uputstva za negu (mašinsko pranje,..)

-         Ugradnje delova u vozilo čiju ugradnju proizvođač nije odobrio

-         Ugradnje/promene na vozilu koje proizvođač nije odobrio

-         Korišćenje vozila suprotno nameni (u moto sportu,..)

-         Upotrebe vozila (podešavanja farova, podešavanja sistema oslanjanja, itd.)

-         Šteta nastalih nakon preuzimanja vozila, a koje nije bilo moguće predvideti (npr. otkazivanje pojedinih delova mehanike nakon preuzimanja vozila,..)

-         Različite starosti boja osnovnog i susednih elemenata, posebno u slučajevima kada nije vršeno ušpricavanje susednih elemenata. Osnovni element je onaj na kome je primarno nastala šteta i koji se mora farbati

-         Nanošenje keramičkih premaza, drugih zaštita ili nalepnica preko lakiranih površina

D.    Pravila za vršenje reklamacije / otklanjanje nedostataka:

-         Pravo na otklanjanje nedostataka nalogodavac treba da ostvari kod izvršioca radova;

-         Reklamacija (bilo opravdana ili neopravdana) se vrši pismeno putem otvaranjem radnog naloga.

-         Za vršenje usluge po garancijskom zahtevu, nalogodavac na vlastiti trošak i rizik dovozi vozilo na popravak u servis izvršioca radova. Ukoliko dovoženje nije moguće ili nije u skladu sa servisnim uputstvom proizvođača, o tome treba obavestiti pružaoca usluge mobilne garancije koji će obezbediti prebacivanje vozila do najbližeg ovlašćenog servisa za odgovarajuću marku vozila ili izvršioca radova.

-         Zamenjeni delovi postaju svojina izvršioca radova;

-         Posredne štete nastale kao posledica reklamacije (npr. gubici nastali zbog neraspoloživosti vozila i sl.) se ne nadoknađuju klijentu.

-         Troškove otklanjanja reklamacija obavljenih u drugim servisima se ne pokrivaju

-         Za delove ugrađene u cilju uklanjanja nedostataka nalogodavac može da ostvari svoja prava na reklamaciju u skladu sa važećim propisima

XI.              Naknada štete

1.     Isključuje se odgovornost izvršioca radova za nadoknadu štete, odnosno oštećenja vozila/sistema na vozilu, a koje su nastale u slučajevima više sile i bez krivice izvršioca naloga.

2.     Izvršilac radova odgovara za sve štete koje je on prouzrokovao nestručnim izvođenjem radova popravke u samoj radionici, ukoliko su te štete nastale na samom predmetu naloga. Za sve ostale štete, uključujući i posredne  štete ili štete nastale povredom ugovora, Izvršilac radova ne odgovara.

3.     Izvršilac radova nije u obavezi da pokriva posredne štete produženjem roka izvršenja po radnom nalogu (nedostatak dela, specijalnog alata,..).

4.     Izvršilac radova ne odgovara za štete nastale na vozilu, koje je napustilo radionicu, a usled korisnikovog nepridržavanja  uputstva za korišćenje vozila/ ignorisanja upozoravajućih lampica na instrument tabli.

5.     Isključuje se odgovornost izvršioca radova za sve predmete koji se nalaze u vozilu, a ne pripadaju konstrukciji vozila, osim ako ih ovaj nije izričito primio na čuvanje.

6.     Nalogodavac je dužan da nadoknadi troškove radne snage i materijala izvršiocu radova usled samovoljnog prekida radova i preuzimanja vozila iz radionice.

7.     Bez obzira na krivicu izvršioca radova ne isključuje se njegova odgovornost u skladu sa garancijom u slučaju  namernog prećutkivanja nedostataka, ili rizika nabavke kao i na osnovu zakonskih propisa kojima se reguliše zakon o zaštita potrošača.

8.     Isključuje se lična odgovornost zakonskog zastupnika i zaposlenih kod izvršioca radova za štete koje su izazvane nepažnjom.

XII.             Sudska nadležnost

1.     Ukoliko nije izričito zakonom propisano, ugovorne strane (nalogodavac i izvršiloc radova), ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu izvršioca radova