Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacije

Obaveštavamo potrošače da pisanu ili usmenu reklamaciju koia se odnosi na kuplieni proizvod ili uslugu, na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti potrošača mogu podneti na neki od sledećih načina:
Reklamacije

U skladu sa članom 56. Zakona o zaštiti potrošača (”SI. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) prodajno servisno mesto Porsche Novi Sad, Zrenjaninski put 24, Novi Sad, izdaje:

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE

Obaveštavamo potrošače da pisanu ili usmenu reklamaciju koia se odnosi na kuplieni proizvod ili uslugu, na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti potrošača mogu podneti na neki od sledećih načina:

  • Direktno u objektu 
  • Elektronskim putem na e mail adresu: brigaokupcu@porsche-novisad.rs
  • Na broj telefona:021 48 15 764
  • Putem pošte na adresu Zrenjaninski put 24, 21000 Novi Sad.

Usmene i pisane reklamacije potrošači mogu izjaviti zaposlenima koji su odgovorni za prijem reklamacija i na broj telefona u toku radnog vremena ili elektronskim putem 24h dnevno, sedam dana u nedelji.

Po prijemu reklamaciie, zaposleni odgovoran za prijem reklamacija dužan je da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, dostavi odgovor potrošaču na primlienu reklamaciju, a koji sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, iziašnienie o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.